"Det byggs allt mer på spekulation"

Det som främst efterfrågas är moderna och flexibla kontor i storleken 100–300 kvadratmeter. En miljövänlig image blir allt viktigare – och Gårdas popularitet ökar. Gunnel Lundegren, regionchef för Colliers i Göteborg, ger här sin syn på lokalmarknaden i Göteborg.

Diagram

Vilka är de starkaste trenderna på hyresmarknaden i Göteborg för närvarande?

– Generellt så är det en stark uppgång i konjunkturen i Sverige och i Göteborg. Arbetslösheten minskar snabbare i Västra Götaland än i riket. Detta tillsammans med en ökande efterfrågan på varor och tjänster tillsammans med en förbättrad lönsamhet borde ha en klart positiv påverkan på lokalmarknaden 2011. Det har under 2010 bidragit till en sjunkande vakansgrad och vakansgraden är något som vi tror kommer ligga kvar på 2010 års nivå alternativt fortsätta sjunka något under 2011. Många bedömer att vi har lämnat den värsta krisen bakom oss och att den nedgång i konjunkturen vi haft inte har gett så stora justeringar på hyresnivåerna inom Göteborg CBD. Det har snarare varit en period med temporära lösningar med hyresrabatter och dylikt men omfattningen och storleken på dessa rabatter verkar vara på väg att minska nu.

Vad efterfrågas mest i dag?

– Det finns idag relativt gott om lediga lokaler i de flesta storlekar men det är brist på moderna flexibla kontor. En parameter som också är viktig för många då de söker ny lokal är tillgängligheten. Fastigheten ska dels ha god tillgänglighet med bil, dels parkeringsmöjligheter både för de anställda samt för besökare. Det ska också gå att kunna åka kollektivt till fastigheten och efterfrågan på detta är något som vi tror kommer öka då biltullarna införs.
– Då företag söker lokaler upplever vi att det allt oftare frågas om fastighetsägarens miljöarbete och lokalens miljöprofil. Detta är något som vi tror kommer öka framöver då allt fler vill ta ett aktivt ställningstagande för miljön. Kia Andréasson, miljökommunalråd inom Göteborgs kommun, har tydligt uttalat att Göteborg ska bli världsledande inom miljö och hållbarhet. Detta kommer kanske sätta lite extra press på fastighetsägarna att utveckla fastigheter med en grön profil.

Något område vars popularitet ökar?

– Ett område som efterfrågas mer och mer upplever vi är Gårda. Här finns både närheten till lederna, parkering, kollektivtrafik och ett stort utbud av lunchrestauranger. Centrumnära lägen är också alltid efterfrågat. Det som många dock upplever som en nackdel med centrum är svårigheten med parkering men synen på detta och bilanvändningen kanske påverkas när biltullarna är på plats och både miljömedvetenheten samt kravet på god kollektivtrafik ökar?

Hur kommer hyrorna att utvecklas framöver?

– Stora nya centrala kontorsytor kommer att färdigställas de närmaste åren. Vid årsskiftet 2012/13 står cirka 25 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta klar. På längre sikt kommer stora ytor att tillföras då projekten på Skeppsbron är klara. Här kommer cirka 30 000 kvadratmeter lokalyta att skapas men det är osäkert när detta kan stå klart. För närvarande är planen på samråd och kommer ställas ut i Q3 2011. Många av dessa projekt startas utan att hyreskontrakt är tecknade i lika stor grad som tidigare. Detta ökade byggande på spekulation i Göteborg ger en fingervisning om en ökad framtidstro och optimism om Göteborgs lokalmarknad.
– Dessa projekt kommer att erbjuda effektiva och moderna lokaler anpassade till dagens behov. Historiskt sett så är hyresnivåerna i Göteborg stabila och sett i perspektivet att ytor tillförs på marknaden i takt med att efterfrågan ökar så är det troligt att hyresnivåerna inte justeras nämnvärt den närmsta tiden. Vakansen i dessa ytor kommer troligen vara låg medan det blir tuffare att hyra ut i det äldre mindre moderna beståndet vilket gör att många fastighetsägare arbetar med att förädla sitt befintliga bestånd.